Terenurile neîngrijite din Cluj-Napoca ar putea fi supraimpozitate în funcție de gradul de degradare
, Welt Imobiliare

26/11/2020

De anul viitor, terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului Cluj-Napoca ar putea fi supraimpozitate cu un procentaj între 200 și 500%, în funcție de gradul de degradare al acestora.

Pentru domeniul imobiliar, noul regulament al Primăriei este important fiindcă va avea implicații în vânzarea terenurilor, în sensul că noii proprietari ai unor terenuri neîngrijite vor prelua și obligația efectuării lucrărilor de întreținere sau, în caz contrar, a plății unui impozit majorat.

Această obligație s-ar putea reflecta și asupra prețurilor terenurilor, fiindcă un teren neîngrijit, odată luat în evidența autorităților ca atare, presupune un proces anevoios de scoatere din evidență și de revenire la un impozit nemajorat. Un teren îngrijit va deveni astfel mai valoros.

Proprietarii care dețin terenuri fără împrejmuiri, neîntreținute sau insalubre, în cazul în care intenționează să le păstreze și să plătească în continuare același impozit sau să le vândă în viitor la un preț bun mai au timp să le împrejmuiască, să le întrețină și să le salubrizeze, până când noul regulament, trecut deocamdată de etapa consultării publice, va deveni hotărâre de Consiliu Local și va începe să își producă efectele.

Procedurile și prevederile viitorului regulament

În luna noiembrie a acestui an, Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de Hotărâre privind Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca. Urmează ca regulamentul să fie adoptat prin hotărâre de Consiliu Local.

Odată ce noul regulament va intra în vigoare, va presupune identificarea terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca și majorarea impozitului în cazul acestora.

Terenurile neîngrijite pentru care va fi aplicată majorarea de impozit sunt definite ca fiind în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite/abandonate, insalubre. Potrivit regulamentului supus dezbaterii publice, impozitele vor fi majorate și în cazul neefectuării curățeniei în curți, neîntreținerii/nereparării împrejmuirilor.

Vor face excepție de la majorarea impozitului terenurile neîngrijite pentru care proprietarii dețin autorizație de construire/ desființare valabilă, în vederea construirii/demolării și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.

Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență nu este asimilată autorizației de construire în înțelesul viitorului regulament.

Direcția Inspecție și Control din cadrul Direcției Generale Poliția Locală va fi abilitată să efectueze verificări pe raza municipiului Cluj-Napoca și să întocmească fișa de evaluare a terenului, nota de constatare, somația și procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de planșe foto care să ateste starea terenului la data evaluării.

După identificarea terenului neîngrijit, după întocmirea fișei de evaluare și a notei de constatare, însoțite de fotografii, Direcția Inspecție și Control îl va soma pe proprietar, până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal în care s-a constatat starea terenului, să efectueze lucrările de întreținere necesare, până la data de 30 noiembrie a aceluiași an.

Dacă pe parcursul anului în care s-a efectuat evaluarea și somarea, proprietarul terenului se va  conforma somației prin executarea de lucrări de întreținere, se va încheia proces-verbal de conformitate.

În cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate depăși data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs, se va constata că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, persoanele abilitate din cadrul Direcției Inspecție și Control vor efectua o nouă verificare în teren. Dacă proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere, va fi întocmită o notă de constatare în termen de maximum 5 zile lucrătoare, în care va fi consemnată menținerea terenului în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite, nota de constatare fiind însoțită, și de această dată, în mod obligatoriu, de planșe foto care să ateste starea terenului la data inspecției.

Nota de constatare și documentația aferentă acesteia se vor transmite, în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii, Direcției Impozite și Taxe Locale. În acest caz, potrivit viitorului regulament, la sesizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale, primarul municipiului Cluj-Napoca va propune spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul-teren respectiv.

Conform regulamentului supus în această lună dezbaterii publice, „începând cu anul fiscal 2021, nivelul impozitului majorat, care poate fi de 200%, 300%, 400% sau 500%, se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului Local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor, în funcție de gradul de neîngrijire a imobilului-teren”.

În vederea stabilirii procentului de majorare a impozitului, vor fi verificate împrejmuirile (impozitul va crește pentru degradări medii, majore, pentru lipsa parțială sau totală a împrejmuirilor), întreținerea terenului (care va fi calificat drept întreținut, cosit, igienizat sau neîntreținut, necosit, neigienizat, cu vegetație necultivată), gradul de salubritate a proprietății (fără deșeuri sau cu deșeuri, afectat în totalitate sau parțial).

Hotărârea de majorare a impozitului cu până la 500% pentru terenul neîngrijit va avea caracter individual și va cuprinde elementele de identificare a terenului, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Direcția de Impozite și Taxe Locale va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica proprietarilor actul administrativ fiscal în baza hotărârii Consiliului Local.

În cazul în care proprietarul nu va notifica administrația publică locală, respectiv Direcția Inspecție și Control, privind remedierea situației imobilului, cu dovezi în acest sens, impozitul majorat se va aplica și în anii fiscali următori.

În situația în care proprietarii terenurilor neîngrijite vor comunica luarea măsurilor de remediere, reprezentanții Direcției Inspecție și Control cu atribuții de identificare a terenurilor neîngrijite vor avea obligația ca, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării să verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmind în acest sens o notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se va comunica, în termen de 3 zile de la data întocmirii acesteia, Direcției de Impozite și Taxe Locale.

Dacă se confirmă remedierea situației terenului, la sesizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale, primarul municipiului Cluj-Napoca va propune spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru terenul respectiv, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor constatării remedierii situației terenului.

După intrarea în vigoare a noului regulament, în cazul în care proprietarul unui teren neîngrijit va înstrăina imobilul-teren respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere necesare, se va relua procedura pe numele noului proprietar.

Dacă doriți să vindeți sau să cumpărați acum un teren în Cluj, brokerii Welt Imobiliare vă stau la dispoziție! Ne puteți contacta aici.

Comenteaza

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.